Rabu, 25 Agustus 2010

TULADHA ATUR PAMBAGYAHARJA TEMANTEN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kawula nuwun, dhumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing pamawas, lebda ing pitutur, keblat ing panembah, ingkang pantes pinundhi saha kinabekten.
Panjenenganipun para sarjana sujaneng budi, para priyagung pangemban pangembating praja, para satriyaning negari, minangka pandam pandoming para kawula dasih, ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan.
Para kadang mitra, wredha mudha ingkang pantes sinudarsana, sumrambahipun dhumateng panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.
Kanthi linambaran trapsila ing budi, miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama, mugi pinarengna kula hambuka wiwaraning suka, wenganing wicara, duwaraning kandha, kanthi cumanthaka marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awit mradapa keparengipun ingkang hamengku gati, nun inggih panjenenganipun Bapa/Ibu ……………….. (ingkang mengku gati), kawula piniji hangembani wuwus minangka talanging basa, kinen hangaturaken menggah wudharing gantha, babaring sedya, wigatosing gati ing siyang/dalu kalenggahan punika. Inggih kabekta saking mongkoking manah saha karoban ing sih panjenengan sami, saengga boten kumawi matur piyambak, jrih menawi boten saged kawiyosipun lathi, namung kandheg wonten ing jangga, mila lajeng hanyaraya dhumateng kawula.
Nanging saderengipun kawula hamurwani lekas wekasing karti gatining sedya,  supados purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sambekala, keparenga langkung rumiyin kawula dherekaken ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah SWT, ingkang sampun kepareng paring rahmad lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung, katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan panjenengan sadaya, sahengga kita saged hanglonggaraken penggalih, haminakaken wanci saha kaperluan rawuh kempal manunggal wonten dalem pawiwahan/pahargyan mriki, kanthi pangajab saha hanunggil raos hangestreni  saha paring berkah pangestu dhumateng panjenenganipun Bapa/Ibu ………………………… (ingkang mengku gati) anggenipun hangrakit sekar cepaka mulya, hamiwaha putra mahargya siwi, tetepa winengku ing suka basuki.
Para lenggah ingkang sinuba sagunging pakurmatan madyaning pawiwahan prasaja ing siyang/dalu kalenggahan punika, panjenenganipun Bapa/Ibu ……………….. (ingkang mengku gati) ngambali ngaturaken sugeng rawuh, sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan, suka bingahing manah ngantos boten saged rinumpaka ing ukara, menggah karawuhan panjenengan sami. Ing salajengipun mugi kasekecakna pinarak ing palenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih ngantos dumugi paripurnaning pahargyan.
Wondene menggah wigatosing gati panjenenganipun Bapa/Ibu …………………. hangaturi rawuh panjenengan, kados dene ingkang sampun kacetha wonten ing serat sedhahan (kintaka wara), bilih panjenenganipun Bapa/Ibu …………………., hanetepi darmaning sepuh hamiwaha putra mahargya siwi, ngentas pitulus kenya putrinipun ingkang sesilih Rara ………………….., jinatukrama/dhaup kaliyan Bagus …………….., putra kakungipun Bapa/Ibu …………………….., ingkang pidalem ing ……………… ingkang sampun kalampahan ijab miturut satataning agami lan negari, panggih miturut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah ing ngriki, kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala. Ingkang punika panjenenganipun Bapa/Ibu …………………., mawantu-wantu panyuwunipun wonten ngarsa panjenengan sami, mugi wontena suka lilaning penggalih, paring jurung puja hastawa, puji hastuti dhumateng penganten sarimbit, anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan, tansah atut runtut, manggih bagya mulya ingkang sinedya, rahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesthi, enggal kaparingan pituwasing patembayatan, momong putra, kanthi prajanjen Brayat Rinancang.
Kaleksananing pahargyan ing kalenggahan punika saged kalampahan, karana sih pambiyantunipun para sanak kadang, pawong mitra, tangga tepalih saha para tamu, ingkang sampun kepareng paring pisumbang awujud punapa kemawon, ingkang sanyata saged hangenthengaken sesanggeman, ingkang punika  panjenenganipun Bapa/Ibu …………………. ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, mugi-mugi sih kadarman panjenengan dados ngamal kasaenan, sahengga pikantuka leliru ingkang satraju, miwah bebingah ingkang malimpah –limpah.
Minangka puputing atur, menawi wonten kuciwaning bojakrama ingkang boten saged anuju prana, hambok bilih wonten anuh ingkang kirang wanuh, lungguh ingkang kirang mungguh, suguh ingkang kirang lawuh, anggen kula hanampi menggah ing rawuh panjenengan sami, mugi lumeberna sih samodra pangaksami.
Semanten ugi, kula minangka talanging atur, hambok bilih anggen kawula matur, wonten tuna dungkaping atur, tutur kelantur-lantur, saha wonten kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama, jenang sela wader pari sesondheran, apuranta menawi lepat atur kawula.
Aakhirul kalam, uushikum wanafsi bitaqwallaah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.